150 éve történt

1867. május 24-ére , kérte fel Veres Pálné hazánk hölgyeit a nőnevelés ügyében, iskolánk megalapítása céljából az első értekezletre.

„Az első lépést megtenni a nők kötelessége: „Segits magadon és az Isten is segitni fog!” A czél kivitelére legtermészetesebb útnak látszott az egyesülés, mert egyesületi úton került elő majd minden nagy eredmény a köz jólét terén. – Ily egyesülés czéljából kérte fel Veres-Beniczky Hermin urnő hazánk hölgyeit előleges értekezletre. Az értekezlet megtartatott Pesten, május 24-kén 1867-dik évben.”

Mindezt olvashatjuk „A Nőképző-Egylet évkönve. 1868/9.” című mű 2. oldalán.

Veres Pálné „előterjesztette a női közművelődés jelenlegi hiányait” ezért tartja fontosnak az egylet megalakítását. Majd felsorolják azon 20 hölgy nevét, akik „jegyezték magukat az alakulandó egylet tagjaiúl.” „Ideiglenes elnökül közakarattal Veres-Beniczky Hermin, jegyzőül pedig Olgyay Piroska úrhölgyek választattak.”

Az alapszabályok megszerkesztésére az elnökön és jegyzőn kívül, öttagú bizottságot választottak a  jelen lévő húsz hölgy közül titkos szavazással.

„Május 28-kán az alapszabályok előterjesztettek s a közgyülés által némi változtatással elfogadtattak.”

Közzéteszi Budapesten, 2017. május 24-én

                                                                                    Gráberné Bősze Klára

2017.05.24. 11:08:24