Jogszabályi háttér

Az iskolai közösségi szolgálat jogszabályi háttere

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről idézzük:

6. § 4)36 A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi
vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 133.§
133. § (1)215 A középiskola feladata és az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló
választása alapján az iskolai közösségi szolgálat megszervezése állami, önkormányzati,
civil, nonprofit szervezetnél, illetve a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az
egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény hatálya alá
tartozó szervezetnél, középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján
magánszemélynél vagy saját intézményben. Ennek keretében meg kell szervezni a tanuló
közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A
tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét
rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és
folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos
tevékenységet.
(2)216 A közösségi szolgálat keretei között
a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi,
f) a katasztrófavédelmi,
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős
emberekkel közös sport- és szabadidős,
h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és balesetmegelőzési
területen folytatható tevékenység.
(2a)217 A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok
ellátására nem irányulhat.
(2b)218 A tanuló a közösségi szolgálatot a lakóhelyén lévő, 133. § (2) bekezdés szerinti
intézményben is teljesítheti.
(3)219 A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott
tevékenységi területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott
esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania.
(4)220 A gimnázium, a szakgimnázium a 9-12. évfolyamos, a szakközépiskola a 9-13.
évfolyamos tanulói számára szervezi meg a legalább ötven órás közösségi szolgálatot, vagy
annak teljesítésére időkeretet biztosít.
(5)221 A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán
belül - szükség szerint a mentorral közösen - legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt
órás záró foglalkozást tart.
(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati
idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem
számítható be a teljesítésbe.
(7)222 A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási
napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül
alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.
(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy
mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.
(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként
a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a
közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét,
valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát,
b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a
közösségi szolgálat teljesítését,
c)223 az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni
megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig
az intézménynél marad,
d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési
szabályzatában rögzíti,
e)224 az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a
felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a
megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát,
a végzett tevékenységeket, a mentor nevét és feladatkörét.